VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY - VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI
Môn Ngoại ngữMôn Địa
Môn VănMôn Hóa
Môn LýMôn Mĩ Thuật
Môn Âm NhạcMôn Toán
Môn Thể DụcMôn Giáo dục Công dân
Chủ nhiệm Đoàn Đội
Quản lýThư Viện

98